Ynglyn â Carwyn

aboutcarwynGanwyd Carwyn Jones ym 1967 a’i fagu ym Mhen-y-Bont ar Ogwr gan deulu o siaradwyr Cymraeg. Bu’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Brynteg ym Mhen-y-Bont ar Ogwr, ac yna aeth i astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, ac Ysgol y Gyfraith Ysbytai’r Frawdlys, Llundain.

Dechreuodd Carwyn arfer ei grefft fel bargyfreithiwr mewn swyddfa gyfreithiol yn Abertawe. Buodd yn arbenigo mewn cyfraith deuluol, cyfraith trosedd a chyfraith anaf personol. Wedi hyn, bu Carwyn yn gweithio hefyd, fel tiwtor proffesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd ar Gwrs Galwedigaethol y Bar.

Cyn ei ethol yn Aelod Cynulliad, roedd Carwyn yn Gynghorydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, ac yn Gadeirydd ar y Grwp Llafur o fewn y Cyngor.

Etholwyd Carwyn i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999. Penodwyd i’w rôl gyntaf yn y Cabinet o fewn y Llywodraeth fel Dirprwy Ysgrifennydd ym mis Mawrth 2000, a daeth yn Ysgrifennydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig yn ddiweddarach y flwyddyn honno.

Wedi hyn, ym mis Mawrth 2002 ychwanegwyd rôl y Gweinidog Busnes i’w bortffolio Materion Gwledig, ac ym mis Mehefin 2002 cafodd ei benodi’n Weinidog dros Lywodraeth Agored.

Yn sgil ail etholiadau’r Cynulliad ym Mai 2003, daeth yn Weinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad.

Ym mis Mai 2007 cafodd ei benodi’n Weinidog dros Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg, ac ym mis Gorffennaf y flwyddyn honno daeth yn Gwnsler Cyffredinol ac yn Arweinydd y T? yn y Llywodraeth Glymblaid â Phlaid Cymru. Daeth Carwyn yn Brif Weinidog Cymru ym mis Rhagfyr 2009 a’i benodi i’r Cyfrin Gyngor ym Mehefin 2010.

Mae Carwyn yn aelod o Amnest Rhyngwladol, Unsain, Undeb Unite a’r Gymdeithas Fabian. Mae wedi bod yn aelod o’r Blaid Lafur ers 1987, a chwaraeodd ran amlwg yn yr ymgyrch ‘Ie Dros Gymru’ i ymestyn pwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Carwyn yn briod a chanddo ddau o blant. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac mae ei ddiddordebau’n cynnwys chwaraeon, darllen a theithio.